اهداف بازاریابی محتوایی در 2017

6 هدف کلیدی بازاریابی محتوایی در سال 2017

در این مطلب به بررسی بخشی از گزارش موسسه CMI می پردازیم که با تحقیق از 408 شرکت آمریکای شمالی درباره اهداف آنها از انجام بازاریابی محتوایی است.