فضای خالی، هیچ ارزشمند

طراحی حرفه ای هر روز به بلوغ بیشتری دست می یابد. بدون شک یکی از نمودهای بلوغ طراحی استفاده درستی است که از فضاهای خالی و سفید در طراحی می شود. استفاده درست از فضاهای خالی، این هیچ های ارزشمند نمایانگر تفاوت یک طراح خلاق و نوآور با ذهنیت قدیمی طراحی است. در این مطلب دلایلی برای اهمیت استفاده از فضاهای خالی را عنوان کردم.